Gdansk

Strona główna » Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniuZnak sprawy: 1/I/PN/2006


Ogłoszenie zostało opublikowane w DUWE 2006/S189 -201145 w dniu 04.10.2006 r.

Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ul. Polanki 121
80-308 Gdańsk-Oliwa
tel/fax 058 5521952, 058 5523332

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej na bazie wydzierżawionych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem.

CPV: 55.32.20.00-3; 55.32.10.00-6; 55.32.00.00-9;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ jest umieszczona na stronie internetowej (www.dps.neostrada.pl),do nabycia bezpośrednio w pok. Księgowość w godz.8.00-14.00 lub na pisemny wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 5zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: 01 luty 2007- 31 marzec 2009r.

Wymagane wadium: 20.000 zł

Kryteria oceny ofert: cena -100%

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój. Kadry do dnia 14 listopada 2006r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyrektora w dniu 14 listopada 2006r. o godz. 10.00.

Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Piotr Leśniewski, tel.(058) 5521952, piotr@dps.neostrada.pl

 

Pliki do pobrania
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ
Pobierz odpowiedzi na zadane zapytania
Pobierz odpowiedzi-2 na zadane zapytania
Pobierz odpowiedzi-3 na zadane zapytania
Pobierz druk ZP-1
Pobierz odpowiedzi-4 na zadane zapytania
Pobierz odpowiedzi-5 na zadane zapytania
Pobierz odpowiedzi-6 na zadane zapytania
Pobierz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Historia aktualizacji
Data Opis
15.11.2006r. Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.11.2006r. Dodano odpowiedzi-6 na zadane zapytania
07.11.2006r. Dodano odpowiedzi-5 na zadane zapytania
06.11.2006r. Dodano odpowiedzi-4 na zadane zapytania
03.11.2006r. Dodano druk ZP-1
03.11.2006r. Dodano odpowiedzi-3 na zadane zapytania
31.10.2006r. Naniesiono poprawkę do SIWZ § VII ust.1. Treść w nawiasie otrzymuje brzmienie : (słownie :dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
26.10.2006r. Dodano odpowiedzi-2 na zadane zapytania
24.10.2006r. Dodano odpowiedzi na zadane zapytania
23.10.2006r. Skreślono w §VII ust.6 SIWZ następujący zapis, ujęty w nawias: "przy czym przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert".
05.10.2006r. Naniesiono poprawkę do SIWZ w §X ust. 1 i 6 dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert. Zmienia się datę 7 listopada, na 14 listopada jako obowiązujacą do rozstrzygnięcia procedury przetargowej (zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem).
05.10.2006r. Zamieszczenie ogłoszenia

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl