Gdansk

Strona główna » Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy: 2/II/PN/2006DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU ul. POLANKI 121, 80-308 GDAŃSK OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY/PONIŻEJ 60.000 EURO/ NA ROBOTY BUDOWLANE PT."WYKONANIE PARKINGU O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ TYPU POLBRUK PRZED DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU - OLIWIE"


 1. Zamawiający:
  Dom Pomocy Społecznej
  ul. Polanki 121
  80-308 Gdańsk
  tel/fax (0-58) 552-19-52
  e-mail: piotr@dps.neostrada.pl
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem lub pobrać ze strony: www.dps.neostrada.pl
  Do kontaktów z oferentami uprawniony jest p. Piotr Leśniewski.

 2. Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane o wartości poniżej 60 000 euro.

 3. Przedmiot zamówienia:

  • Wykonanie nawierzchni parkingu wraz z podbudową.
  • Nawierzchnia będzie stanowiła zarazem drogę przeciwpożarową
  • Zakres prac określony w SIWZ.
  • Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
  28 dni, lecz nie dłużej niż do 20.12.2006 r.

 5. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy którzy:
   • spełniają art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z póź. zm.
   • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z póź. zm.
   • zapewniają 36 miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
   • udokumentują przeprowadzone w ostatnich 4 latach min. 2 zamówienia o charakterze porównywalnym z przedmiotem procedury przetargowej
  • na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy załączą do oferty oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.
 6. Kryteria oceny ofert:
  Cena 100%

 7. Wadium
  Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

 8. Informacje dotyczące ofert:

  • oferty należy składać do dnia 13.11.2006 r. do godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju kadr.
  • oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.11.2006 r. o godz.13.00 w gabinecie dyrektora
  • termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Pliki do pobrania
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ
Pobierz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Historia aktualizacji
Data Opis
15.11.2006r. Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.11.2006r. Naniesiono poprawki do SIWZ załącznik nr 5 - projekt umowy. Nowe brzmienie otrzymują:
 • §1 ust.2 "Szczegółowy zakres prac okreslony jest w specyfikacji istotnych warunków zamowienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia ........ stanowiacej załącznik do umowy".
 • §2 ust.2 "W przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią terminowe wykonanie prac, termin wykonania umowy może zostać przesunięty o ilość dni w których występowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót. Podstawę do wnioskowania o zmianę terminu stanowi wniosek Wykonawcy potwierdzony przez inspektora nadzoru".
 • §2 ust.3 "Zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn wyżej wymienionych wymaga pisemnego aneksu".
06.11.2006r. Zamieszczenie ogłoszenia

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl