widok DPS

Gdansk

www.bip.gdansk.pl

Strona główna » Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie ukazało się w BZP.
Numer ogłoszenia: 209684 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU UL. POLANKI 121, 80-308 GDAŃSK OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO (9-OSOBOWEGO) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1 OSOBA NA WÓZKU INWALIDZKIM)


 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5521952, 5523332, fax. 058 5521952.

 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego (9-osobowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (1 osoba na wózku inwalidzkim).

 4. Rodzaj zamówienia: dostawa.

 5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód osobowy (9-osobowy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 osoba na wozku inwalidzkim), silnik diesel, fabrycznie nowy, rok produkcji 2008. Zamówienie o wartości poniżej kwoty, o której mowa a art. 11 ust.8 ustawy pzp.

 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

 7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 9. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2008r.

 10. Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

 11. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem postępowania, potwierdzą, że dostawa samochodu opisanego w SIWZ spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zgodności załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń z ustawą Pzp oraz SIWZ.

 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda, aby każdy Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (załączniki do oferty): oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, opis parametrów technicznych samochodu wraz z określeniem marki; opis musi zawierać potwierdzenie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; wykonawca może przedłożyć folder zawierający opis i fotografię oferowanego samochodu, jednak dokumenty te będą miały charakter informacyjny dla Zamawiającego.

 13. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 14. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 15. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 16. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dps.neostrada.pl/

 17. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie ul. Polanki 121, pokój nr 3.

 18. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku - Oliwie ul. Polanki 121, pokój – Kadry.

 19. Termin otwarcia ofert: 12.09.2008r. godz. 10:15.

 20. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Pobierz ogłoszenie Format PDF
Pobierz SIWZ Format PDF
Pobierz informację o rozstrzygnięciu postępowania (dodano 12.09.2008r.) Format PDF
Pobierz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 07.10.2008r.) Format PDF


aktualizacja: 07.10.2008r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl