Gdansk

Strona główna » Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w BZP: 318987 - 2008; data zamieszczenia: 18.11.2008
 1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej , ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5521952, 5523332, faks 058 5521952,.http:// www.dps.neostrada.pl/

 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek medycznych.

 4. Rodzaj zamówienia: dostawy.

 5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 12 sztuk łóżek medycznych regulowanych elektrycznie, fabrycznie nowych (rok produkcji 2008) służących do pielęgnacji osób dorosłych w pomieszczeniach zamkniętych.

 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.00-3.

 7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 9. Termin realizacji zamówienia: zakończenie 29.12.2008.

 10. Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

 11. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem postępowania.

 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda, aby każdy z Wykonawców złożył wraz z ofertą następujące oświadczenie i dokumenty (załączniki do ofert)-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wskazane jest aby Wykonawca przedłożył folder zawierający opis i fotografie oferowanego przedmiotu.

 13. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 14. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 15. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 16. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dps.neostrada.pl/

 17. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121, pokój nr 3.

 18. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121, pokój Kadry.

 19. Termin otwarcia ofert: 25.11.2008r. o godz.10:15.

 20. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ
Pobierz informację o rozstrzygnięciu postępowania (dodano 25.11.2008)
Pobierz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 09.12.2008)


aktualizacja: 09.12.2008r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl