widok DPS

Gdansk

www.bip.gdansk.pl

Strona główna » Zamówienia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

80-308 Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 121 tel. / fax 552-19-52

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

o szacunkowej wartości do 60 000 euro

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w 80-308 Gd.Oliwie ul.Polanki 121, tel.552-33-32 i 552-19-52, fax 552-19-52 zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie następujących robót w dps III piętro (lewa strona):
1 Instalacja elektryczna
2 Instalacja nocnego oświetlenia
3 Instalacja przyzywowa
4 Poszerzenie otworów drzwiowych

- Wyklucza się składania ofert częściowych.

- Wyklucza się składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji (wymagany) – 15.09.2004r.

- Uprawniony do kontaktów z oferentami – Lidia Graj tel.552-19-52, 602-73-63-90.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia.
  W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
a) osiągnął łącznie w latach 2002 - 2003 przerób ogółem w wysokości minimum 1.000.000,00 zł.
b) zrealizował w latach 1999-2003 co najmniej 5 zamówień w zakresie robót elektrycznych i budowlanych o wartości jednostkowej równej lub większej od 50.000,00 zł. w zakładach czynnych, jak: dps, szpitale, szkoły.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców;
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni dołączyć do wniosku:
a) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pzp zawarte w załączniku nr 1 do wniosku,
b) aktualny dokument potwierdzający status prawny przedsiębiorca tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie o wysokości przerobu ogółem 2002 i 2003,
d) wykaz zrealizowanych zamówień w latach 1999 – 2003 na roboty, jak w ogłoszeniu, w tym celu należy wypełnić załącznik nr 2 do wniosku oraz dołączyć referencje dotyczące wymienionych zadań potwierdzające wykonanie robót z należytą starannością
Referencje powinny być wystawione przez inwestora (zamawiającego).

- Inwestor zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy będą spełniali warunki udziału w postępowaniu.

- Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę z ceną najniższą.

- Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul.Polanki 121 Gd.Oliwa, pokój kadr.

- Termin składania wniosków o dopuszczenie w postępowaniu upływa dnia 15.06.2004r o godzinie 12.00.

 

Pobierz ogłoszenie Format PDF


aktualizacja: 01.06.2004r

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl