Gdansk

Strona główna » Zamówienia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

80-308 Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 121 tel. / fax 552-19-52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów żywnościowych w okresie 20.07.2004 – 30.09.2006 r.


Przetarg I Mięso i wyroby masarskie
Przetarg II Drób i wyroby drobiarskie
Przetarg III Mleko i przetwory
Przetarg IV Owoce i warzywa
Przetarg V Artykuły spożywcze – różne
Przetarg VI Pieczywo

Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej Gdańsk – Oliwa ul. Polanki 121.

SIWZ w cenie 10 zł. brutto można odebrać w siedzibie zamawiającego.

Uprawniona do kontaktu z oferentami p. Alicja Dyczyj tel.0-58/552-33-32 w. 40.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w godz. 10-14 w pok.KADRY.

Termin składania ofert upływa 13.07.2004 r. o godz. 9.00.

Otwarcie ofert 13.07.2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.22 oraz art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych i spełniający SIWZ.

Kryterium wyboru ofert stanowić będzie cena – 100%.

 

Pobierz ogłoszenie


aktualizacja: 29.06.2004r

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl