widok DPS

Gdansk

www.bip.gdansk.pl

Strona główna » Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych majacych na celu położenie zgrzewanych wykładzin elastycznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121


Numer ogłoszenia: 320703 - 2008; data zamieszczenia: 18.11.2008
 1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej , ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5521952, 5523332, faks 058 5521952, http://www.dps.neostrada.pl/

 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 3. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych majacych na celu położenie zgrzewanych wykładzin elastycznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121.

 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest położenie zgrzewanych wykładzin elastycznych w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121. Zakres prac obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie takich posadzek na I oraz III piętrze w obiekcie przetargowym.

 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.11-5.

 7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 9. Termin realizacji zamówienia: Zakończenie: 29.12.2008.

 10. Informacje na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

 11. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 Ustawy Pzp, prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem postępowania; w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy muszą przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty: wypełniony formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie-pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w paragrafie 6 specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, a wypełniony formularz oferty w oryginale. W przypadku konsorcjum dokument wymieniony w paragrafie 5 ust.1 pkt 1 specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum.

 13. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 14. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 15. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 16. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.neostrada.pl.

 17. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121, pokój nr 3.

 18. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121, pokój-kadry.

 19. Termin otwarcia ofert: 08.12.2008r o godz.11:15.

 20. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Pobierz ogłoszenie Format PDF
Pobierz SIWZ Format PDF
Pobierz przedmiar robót Format PDF
Pobierz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Format PDF
Pobierz informację o rozstrzygnięciu postępowania (dodano 08.12.2008) Format PDF
Pobierz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 17.12.2008) Format PDF


aktualizacja: 17.12.2008r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl