Gdansk

Strona główna » Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi świadczenie usług pralniczych


Numer ogłoszenia: 245729 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5521952, 5523332, faks 058 5521952.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pralniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze wraz z transportem. Usługa pralnicza polega na praniu, prasowaniu, maglowaniu pościeli oraz czyszczeniu i dezynfekcji kołder, poduszek, materaców. Odbiór i dowóz prania musi odbywać się transportem Zleceniobiorcy (na jego koszt) zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przekazanie prania oraz jego odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych) w godzinach 8 - 14. Szacuje się ilość przekazywanej pościeli na średnio 1800 kg miesięcznie oraz pozostałego asortymentu na 130 szt. miesięcznie. Ilości oddawanego prania mogą wahać się +/- 20%. Okres realizacji zamówienia od 03.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 ze zm).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dokumenty potwierdzające w odniesieniu do osób podpisujących ofertę uprawnienie do reprezentacji wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;w przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie - pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dpspolanki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Polanki 121 80-308 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej pokój KADRY ul. Polanki 121 80-308 Gdańsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ
Pobierz załącznik nr 1,2,3,4 do SIWZ
Pobierz odpowiedzi na zadane pytania (dodano 23.11.2013r.)
Pobierz informację o wyborze oferty (dodano 29.11.2013r.)


aktualizacja: 29.11.2013r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl