Gdansk

Strona główna » Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

"Wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121"


Numer ogłoszenia w BZP: 256641 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008 r.
Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058-5521952, 058-5523332, fax. 058-5521952.

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

Przedmiot zamówienia: wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz instalacyjnych w budynku Domu pomocy Społecznej w Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane i instalacyjne związane z modernizacją korytarza oraz pomieszczeń I piętra w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Polanki 121. Zakres rzeczowy obejmuje min. roboty elektryczne oraz teletechniczne (instalacja przyzywowa), roboty budowlane związane z pracami malarskimi, murarskimi, rozbiórką ścianek działowych, tynkowaniem, stolarką budowlaną, pokrywaniem podłóg i ścian.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

Termin realizacji: zakończenie 15.12.2008.

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 ustawy Pzp - wykażą się odpowiednim doświadczeniem tj. w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zrealizowali minimum 2 roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych (porównywalnych z przedmiotem zamówienia) o wartości jednostkowej równej lub większej od 50000,00 zł brutto - w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, a przynajmniej jeden z członków spełniał warunek określony w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: - wypełniony formularz oferty załącznik nr 1 i załącznik nr 1a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych prac o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie załącznik nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie - pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w paragrafie 6 specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, a wypełniony formularz oferty w oryginale (załącznik nr 1).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dps.neostrada.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie ul. Polanki 121, pokój nr 3.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2008 r. godzina 11:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku - Oliwie ul. Polanki 121, pokój – kadry

Termin otwarcia ofert: 28.10.2008 r. godz. 12:00

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ
Pobierz dokumentację projektowo-kosztorysową - przedmiary robót
Pobierz dokumentację projektowo-kosztorysową - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Pobierz informację o roztrzygnięciu postępowania (dodano 30.10.2008r)
Pobierz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 10.11.2008r)


aktualizacja: 10.11.2008r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl