Przejdź do treści
Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki

Deklaracja dostępności strony internetowej dpspolanki.pl

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej Polanki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowei dpspolanki.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełnione wymagania

Niektóre dokumenty pdf są skanami oryginalnych dokumentów co powoduje że są nieczytelne przez czytniki ekranu. Aby je rozpoznać można użyć narzędzi OCR.

Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów.

Powody wyłączenia

Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Pabiś, dostepnosc@dpspolanki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601618868. Tą samą drogą lub pod adresem Dom Pomocy Społecznej Polanki ulica Polanki 121 w Gdańsku w Sekretariacie można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej Polanki położony jest przy ulicy Polanki 121 w Gdańsku.

Do placówki można dojechać autobusami linii nr 149 oraz 249, przystanek Jasia i Małgosi.

Przystanek znajduje się ok. 100 metrów od wejścia na teren posesji Domu Pomocy Społecznej Polanki.

Wejście główne

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest przy ulicy Polanki.

Na teren posesji można dostać się przez bramę wjazdową lub furtkę zaopatrzoną w domofon.

W przypadku zamkniętej bramy należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy furtce.

Dojazd samochodem

Wjazd samochodem na teren Domu Pomocy Społecznej odbywa się przez bramę usytuowaną od strony ulicy Polanki.

Przed budynkiem wyznaczonych jest sześć miejsc parkingowych dla osób odwiedzających.

Przed głównym wejściem do budynku, po lewej stronie, wyznaczono dodatkowo jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się na parterze i pozbawione jest barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością. Recepcja mieści się po prawej stronie wejścia. Lada w recepcji oznaczona jest na całej długości oświetleniem ledowym, na wysokości ok. 1 m.

Wejście na piętra

Wejście na pozostałe 4 piętra budynku umożliwione jest schodami lub dwiema windami osobowymi przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością.

Winda 13 - osobowa znajduje się w holu, na wprost wejścia głównego. W windzie znajduje się panel z przyciskami oznaczonymi pismem dla osób niewidomych. Panel zamontowany został na wysokości umożliwiającej korzystanie osobie na wózku inwalidzkim. Również wjazd do windy pozbawiony różnicy poziomów umożliwia swobodne korzystanie z kabiny osobie na wózku.

Druga winda 7 - osobowa umiejscowiona jest za drzwiami prowadzącymi na klatkę schodową, naprzeciwko schodów. Dodatkowo posiada komunikator głosowy informujący o położeniu dźwigu.

Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na prawo od recepcji.

Informacje dodatkowe

W Domu Pomocy Społecznej Polanki nie ma dostępnej usługi tłumacza języka migowego ani pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Domu Pomocy Społecznej Polanki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W takim przypadku, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, należy to uzgodnić z pracownikiem Domu. Telefonicznie nr 58 552-33-32 / 58 552-19-52 lub drogą elektroniczną adres e–mail sekretariat@dpspolanki.pl.

Dostępność strony

Skróty klawiszowe

Do nawigacji na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Wszystkie grafiki i zdjęcia, posiadają alternatywne opisy.

Kontrast

Współczynnik kontrastu jest na poziomie AA zgodności z WCAG 2.1.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania był czytelny. Długie teksty dzielimy na akapity, tekst nawet przy dużym powiększeniu cały widoczny jest na ekranie, ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01399667