Gdansk


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej Polanki
i przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko
pracownik socjalny


I. Główne obowiązki

 1. Prowadzenie pracy socjalnej
 2. Prowadzenie dokumentacji podopiecznych
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych mieszkańców DPS
 4. Poradnictwo dotyczące możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe, pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi pracownikami DPS w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i uzależnień mieszkańców
 8. Utrzymywanie kontaktów rodzinnych i środowiskowych nowych mieszkańców
 9. Aktywizacja mieszkańców w nowych warunkach DPS
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
 11. Praca w zespole terapeutyczno-opiekuńczym


II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej)
 2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, w tym:
  1. ustawy o pomocy społecznej
  2. ustawy o domach pomocy społecznej
  3. ustawy o ochronie danych osobowych - RODO
 3. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny z rodzinom podopiecznych)
 4. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z mieszkańcem
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjach trudnych
 6. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 7. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


III. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach z obszaru pomocy społecznej - 3 lat
 2. Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych
 3. Umiejętność pracy zespołowej


IV. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny
 2. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym świadectw, dyplomów ukończenia studiów, suplementów)
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy)
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie internetowej dpspolanki.pl.
Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą.V. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej Polanki ul. Polanki 121 80-308 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem Oferta - pracownik socjalny. Termin przyjmowania ofert do 30.09.2021 r.
Kandydaci spełniający ww. wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane.
Złożonych ofert nie zwracamy.VI. Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej Polanki
 2. Czas pracy - poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00,
 3. Rodzaj pracy - praca biurowa oraz z mieszkańcem na terenie DPS
 4. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3.100 zł + wysługa lat (ostateczna kwota uzależniona jest od posiadanego doświadczenia i kompetencji)DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko młodszego opiekuna / opiekuna w domu pomocy
zatrudnienie od zaraz,
co najmniej 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00, II – 19:00-7:00 (dodatek za pracę w nocy)


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należy:

 1. Wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie ogólne lub średnie medyczne (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna).
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność, odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121.

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko pokojowej w domu pomocy społecznej
zatrudnienie od zaraz, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, jednozmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku pokojowej należy::

 1. Wykonywanie czynności sprzątania pomieszczeń w DPS
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie zawodowe / podstawowe.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność , odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsk-Oliwa ul. Polanki 121.

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.


Do pobrania

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowychDom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 00806314