Gdansk

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko młodszego opiekuna / opiekuna w domu pomocy
zatrudnienie od zaraz - umowa o pracę na zastępstwo, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00, II – 19:00-7:00 (dodatek za pracę w nocy)


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należy:

 1. Wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie ogólne lub średnie medyczne
  (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna).
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność, odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121.

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.

Pobierz kwestionariusz osobowy


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza
Konkurs ofert na stanowisko Rehabilitanta
planowane zatrudnienie 01.04.2019r.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na czas określony


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku należy:

 1. Ocena stanu fizycznego mieszkańca w zakresie określenia poziomu potrzeb indywidualnych oraz możliwości.
 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności fizycznej mieszkańca do nowych warunków
 3. Pomoc w sytuacjach pogarszającego się stanu fizycznego - sprawności.
 4. Zajęcia usprawniające osoby niepełnosprawne
 5. Terapia usprawniająca grupowa i indywidualna ( wg. potrzeb mieszkańców)
 6. Umiejętność masażu, użytkowania sprzętu
 7. Stała współpraca z rodzinami mieszkańców i pracownikami Domu
 8. Zarobki - zasadnicze uposażenie 3000,00 brutto + wysługa lat


Wymagania:

 1. Wykształcenie Wyższe umożliwiające wykonywanie zawodu - prawo wykonywania zawodu (mile widziana wcześniejsza praca z seniorami)
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Rzetelność , odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty::

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny, koncepcja pracy na stanowisku rehabilitanta w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • Dyplomy,
  • świadectwa,
  • zaświadczenia i świadectwa pracy.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polanki z siedzibą w Gdańsku (80-308), ul. Polanki 121, adres do korespondencji: 80-308 Gdańsk ul. Polanki 121 z dopiskiem IOD.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@dpspolanki.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników. Podstawa prawna: art. 221 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894). Nagrania obrazu zarejestrowane za pomocą monitoringu są prowadzone w celu ochrony mienia na podstawie art. 222 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
 4. W przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji Pana/i dane osobowe będą udostępnione podmiotowi leczniczemu wykonującemu wstępne badania osób ubiegających się o zatrudnienie, w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji a po jego zakończeniu zostaną usunięte zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO. Nagrania obrazu zarejestrowane poprzez monitoring będą przechowywane przez okres 2 dni.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pan/i zwykłego pobytu.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
 9. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 38

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach lub pocztą na adres: 80-308 Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121 z dopiskiem Konkurs Rehabilitant Oferty przyjmowane do dnia 20.03.2019r.

Pobierz kwestionariusz osobowyDYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza
Konkurs ofert na stanowisko Rehabilitanta
planowane zatrudnienie 01.03.2019r.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na czas określony


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku należy:

 1. Ocena stanu fizycznego mieszkańca w zakresie określenia poziomu potrzeb indywidualnych oraz możliwości.
 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności fizycznej mieszkańca do nowych warunków
 3. Pomoc w sytuacjach pogarszającego się stanu fizycznego - sprawności.
 4. Zajęcia usprawniające osoby niepełnosprawne
 5. Terapia usprawniająca grupowa i indywidualna ( wg. potrzeb mieszkańców)
 6. Umiejętność masażu, użytkowania sprzętu
 7. Stała współpraca z rodzinami mieszkańców i pracownikami Domu


Wymagania:

 1. Wykształcenie Wyższe umożliwiające wykonywanie zawodu - prawo wykonywania zawodu (mile widziana wcześniejsza praca z seniorami)
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Rzetelność , odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty::

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny, koncepcja pracy na stanowisku rehabilitanta w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • Dyplomy,
  • świadectwa,
  • zaświadczenia i świadectwa pracy.


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 38

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach lub pocztą na adres: 80-308 Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121 z dopiskiem Konkurs Rehabilitant Oferty przyjmowane do dnia 15.02.2019r.

Pobierz kwestionariusz osobowy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polanki z siedzibą w Gdańsku (80-308), ul. Polanki 121, adres do korespondencji: 80-308 Gdańsk ul. Polanki 121 z dopiskiem IOD.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@dpspolanki.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników. Podstawa prawna: art. 221 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894). Nagrania obrazu zarejestrowane za pomocą monitoringu są prowadzone w celu ochrony mienia na podstawie art. 222 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
 4. W przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji Pana/i dane osobowe będą udostępnione podmiotowi leczniczemu wykonującemu wstępne badania osób ubiegających się o zatrudnienie, w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji a po jego zakończeniu zostaną usunięte zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO. Nagrania obrazu zarejestrowane poprzez monitoring będą przechowywane przez okres 2 dni.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pan/i zwykłego pobytu.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
 9. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko młodszego opiekuna / opiekuna w domu pomocy
zatrudnienie od listopada 2018

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00, II – 19:00-7:00 (dodatek za pracę w nocy)


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należy:

 1. Wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie ogólne lub średnie medyczne
  (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna).
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność, odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121.

Oferta od dnia 15.11.2018

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.

Pobierz kwestionariusz osobowyDom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 00567353